مجری تخصصی برگزاری جشنواره و نمایشگاه

Project details

  • Date

     اسفند 3, 1394

سازماندهی این واحد به گونه ای است تا با برنامه ریزی های قبل از اجرا و مدیریت حین اجرا، همایش ها، رویدادها، نمایشگاه ها و سمینارها به نحوی شایسته برگزار شوند و اهداف مورد نظر مشتری محقق شود.

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
ارائه برنامه جامع برگزاری رویدادها

برگزاری نمایشگاه های بین المللی در سراسر کشور
رزرو سالن های همایش در سراسر کشور
سازماندهی و اجرای کلیه امور مربوط به رویداد